106. King Prawn Tempura
4pcs
£7.50
£7.50
107. Seasonal Veg Tempura Vegetarian
8pcs
£6.00
£6.00
108. Sweet Potato Tempura Vegetarian
6pcs
£5.00
£5.00
109. Assorted Tempura
  • 2 King Prawn
  • 6 Veg
£8.50
£8.50